Laden ... Even geduld ...

Onze nieuwsbrief


Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Na bevestiging van uw bestelling en ontvangst van de betaling, zullen wij de goederen zo spoedig mogelijk aan u verzenden. U wordt per e-mail geïnformeerd over de verwachte leverdatum en u ontvangt wanneer mogelijk de gegevens voor de track & trace optie, zodat u online kunt bekijken waar uw bestelling zich bevind. In zijn algemeenheid kunnen wij stellen bestellingen binnen 5 werkdagen te leveren.

De juiste verzendkosten worden automatisch voor u berekend en weergegeven in de kassa. Dit zijn standaardverzendkosten. Mocht het zo zijn dat de verzendkosten onverhoopt hoger uitvallen dan aangegeven in de kassa, zullen wij u hierover z.s.m. informeren. Eventuele type en prijs fouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden

Overschrijding van de gemiddeld opgegeven levertijd geeft de koper niet het recht uit dien hoofde de ontbinding van de koopovereenkomst en/of vergoeding van schade te vorderen tenzij de overschrijding van de levertijd niet te wijten is aan overmacht aan onze zijde, waaronder uitdrukkelijk begrepen het niet tijdig leveren van onze bestellingen door onze leveranciers.

Garantiebepalingen

Wij garanderen de goede werking van de door ons geleverde producten slechts voor zover deze door onze leveranciers aan ons wordt gegarandeerd en overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Op al onze producten is de fabrieksgarantie van toepassing, m.u.v. die producten waarop aangegeven staat dat er geen garantie mogelijk is.

Retourneren

Retourneren kan binnen 7 werkdagen mits ongebruikt en in originele verpakking (indien van toepassing).

Privay Policy
 
Voor VM Baby is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website is er op gericht om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. Het navolgende privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van deze website.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat wij derden inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het verzenden van bestellingen. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als wij dat doen.

Wij onthouden ons van het automatisch registreren van gegevens of van het verzamelen van gegevens met uitzondering van de informatie die u specifiek aan ons verstrekt. De interne privacyrichtlijnen van VM Baby zijn in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij om contact met u op te kunnen nemen over uw bestelling, indien dit nodig is. Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor het versturen van een periodieke nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Iedereen die geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kan zich hiervoor afmelden.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat VM Baby niet aansprakelijk zal zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door VM Baby. 

Bij vermeende wanprestatie of verzuim zal het daartoe strekkende bewijs door de klant/opdrachtgever moeten worden geleverd, tenzij de wanprestatie c.q. het verzuim zodanig evident is dat deze door VM Baby direct wordt onderkend. In dat laatste geval zal VM Baby in overleg met de klant/opdrachtgever direct nagaan op welke wijze genoegdoening zal plaatsvinden.

VM Baby sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade of anderszins, voortkomend uit overmacht en/of ondeskundig of onjuist gebruik c.q. toepassing van de door VM Baby geleverde dienst of product.